ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดความรู้การใช้นวัตกรรมในการจัดฟาร์มกระบือแบบประณีตในภาคเหนือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา
เจ้าของผลงานร่วม สุรีย์พร แสงวงศ์ , ชยุต ดงปาลีธรรม์
คำสำคัญ การเลี้ยงกระบือ;การจัดฟาร์มกระบือ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เกษตรกรในเขตภาคเหนือ มีความพึงพอใจกับการได้รับการถ่ายองค์องค์ความรู้ครั้งนี้เป็นอย่างดี และมีตัวแทนของเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลยังพื้นที่ไกล้เคียง ทำให้เกษตรกรหันมาสนใจการประกอบอาชีพการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริม เพื่อช่วยกำจัดวัชพืชในไร่นา สามารถใช้มูลกระบือมาผลิตก๊าชชีวภาพไว้ใช้ในครับเรือนหรือคนในชุมชนใกล้เคียง เป็นการสนับสนุนให้ใช้กระบวนการหมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตอาหารหมัก เช่น ฟางข้าว เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะช่วยลดปัญหาการเผาวัสดุดังกล่าวในพื้นที่เกษตรกรรมลดปัญหามลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนืออีกทาง เกษตรกรมีปุ๋ยคอกจากมูลกระบือ ช่วยให้เกษตกรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยังเป็นการร่วมอนุรักษ์กระบือไทยให้คงอยู่คู่สังคมสืบไป สามารถใช้พื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เช่น การสู่ขวัญควาย ฝึกควายไถ่นา
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง