ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเพื่อความมั่งคั่งของเกษตรกรชายแดนใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รุ่ง แก้วแดง
คำสำคัญ ศูนย์วิจัยและการเรียนรู้;การเลี้ยงโคเนื้อ;ความมั่งคั่ง;เกษตรกรชายแดนใต้;การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
หน่วยงาน มูลนิธิสุข แก้ว แก้วแดง เลขที่ 39/3 หมู่ 2 ตาบลลาพะยา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย พื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสสูงในเรื่องตลาดโคเนื้อ ส่วนหนึ่งใช้บริโภคในพื้นที่ และส่งออกไปขายที่ประเทศมาเลเซีย ในแต่ละปีมีการส่งออกโคกุรบาน (หรือโคบุญ หมายถึง โคที่ใช้ในพิธีทางศาสนา) ไปประเทศมาเลเซียประมาณ 60,000 ตัว มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าโคจานวนนี้เป็นโคที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ผ่านพื้นที่ภาคกลางลงมายังชายแดนใต้เพื่อส่งออก คนในพื้นที่มีรายได้จากการเป็นผู้ค้าโคกุรบาน แต่จานวนไม่มากนัก การค้าโคเนื้อเพื่อสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจชายแดนใต้ดีขึ้นยังเป็นไปได้ยาก แม้โอกาสของคนชายแดนใต้จะมีสูงมาก เนื่องจากอยู่ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตลาดใหญ่ คือ มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งต้องการทั้งโคกุรบานและโคพรีเมียม แต่คนในพื้นที่ก็ไม่ได้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบนี้ เพราะพ่อค้านิยมขึ้นไปซื้อโคล็อตใหญ่ในภาคกลางตอนบนมากกว่าจะมาตระเวนหาซื้อโคจากเกษตรกรชายแดนใต้ซึ่งเลี้ยงเพียงบ้านละ 2-3 ตัว ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมโคให้ได้จานวนมากพอ ดังนั้น จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นเพียงแค่ทางผ่านของสินค้าปศุสัตว์จากภาคกลางตอนบนไปสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้านในมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยที่เกษตรกรในพื้นที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากศักยภาพในเรื่องนี้อย่างเต็มที่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


โครงการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพเพื่อความมั่งคั่งของเกษตรกรชายแดนใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง