ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาการ ความสำเร็จ และการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิมลมาลย์ สวัสดี
คำสำคัญ การพัฒนาศักยภาพ;วิสาหกิจเพื่อสังคม;การท่องเที่ยว
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย มีที่มาจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน ควบคู่กับการสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนขององค์การ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ แนวทางในดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพคือควรต้องรักษาจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ให้ความสำคัญกับทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ควรการน้อมนำเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน พัฒนาให้สามารถดำเนินงานได้โดยไม่ต้องอิงกับฤดูกาลท่องเที่ยว รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


พัฒนาการ ความสำเร็จ และการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง