ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มความสามารถในการสกัดลิพิดจากเซลล์ยีสต์โอลิจีนัส (Rhodotorula glutinis) โดยการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. จิดาภา ทิน้อย , ผศ. ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรี
คำสำคัญ Oleaginous yeast;Enzymatic assisted extraction;Bio-based solvent
หน่วยงาน สหสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เพิ่มความสามารถในการสกัดลิพิดจากเซลล์ยีสต์โอลีจินัส Rhodotorula glutinis โดยปรับสภาพเซลล์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ การย่อยสลายด้วยไลติกเอนไซม์ที่ผลิตจากราPaecilomyces lilacinus และเอนไซม์เชิงการค้า ร่วมกับการสกัดด้วยตัวทำละลายชีวภาพ (เอธานอลหรืออะซีโตน) โดยค่าความสามารถในการสกัดลิพิดสัมพัทธ์สูงสุดร้อยละ 93.49±2.59 ของปริมาณลิพิดทั้งหมด และประยุกต์ใช้ในการสกัดระดับสเกลใหญ่ได้โดยเฉพาะการใช้ไลติกเอนไซม์ ส่วนลิพิดจากยีสต์นำไปใช้ประโยชน์ในด้านอาหาร เครื่องสำอาง และพลังงานได้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเพิ่มความสามารถในการสกัดลิพิดจากเซลล์ยีสต์โอลิจีนัส (Rhodotorula glutinis) โดยการไฮโดรไลซิสด้วยเอนไซม์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง