ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการสู่การสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรรเพชร เพียรจัด
คำสำคัญ กลไกการบริหารจัดการ;การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ;ป่าเขาอังคาร;การสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการเรื่องกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการ สู่การสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย แบบบูรณาการสู่การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคาร 2) เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการสู่การสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน 3) เพื่อประเมินผลกลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการสู่การสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำและอาสาสมัครในชุมชนเจริญสุข 3 หมู่บ้านร่วมเป็นคณะทำงานบริหารจัดการ จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลไกการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าเขาอังคารแบบบูรณาการสู่การสร้างสมดุลอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง