ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ระบบผู้แนะนำแบบหลายเกณฑ์จากข้อมูลแบบไฮบริด A Multi-Criteria Recommendation System based on Hybrid Profile
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์
คำสำคัญ ระบบผู้แนะนำ;หลายเกณฑ์;เกณฑ์เดียว;ความชอบ;Collaborative Filtering;ontent-based;Hybrid method
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการรวบรวมข้อมูลแบบไฮบริดจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) รวมข้อมูลความชอบที่ผู้ใช้มีต่อไอเทมโดยรวมเข้ากับข้อมูลคุณลักษณะของไอเทม 2) หา global criteria weights ที่อธิบายถึงความชอบของผู้ใช้ที่มีต่อคุณลักษณะโดยทั่วไปในไอเทมนั้น แทนที่จะพิจารณาจากความชอบโดยรวมเพียงอย่างเดียว 3) ทำการวิเคราะห์และสร้างเป็นข้อมูลความชอบของผู้ใช้ที่มีต่อแต่ละคุณลักษณะของไอเทม 4) ทำการวัดค่าระดับความเข้มข้นของแต่ละคุณลักษณะที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของไอเทม จากนั้นนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการแนะนำไอเทมที่เหมาะสมที่สุดให้กับผู้ใช้เป็นรายเฉพาะบุคคล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/e37psnbrivk8g4k.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ระบบผู้แนะนำแบบหลายเกณฑ์จากข้อมูลแบบไฮบริด A Multi-Criteria Recommendation System based on Hybrid Profile is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง