ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบสาระองค์ประกอบของการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิริกวินท์ ครุธครองพันธุ์
คำสำคัญ การวิเคราะห์ระบบ;รูปแบบสาระองค์ประกอบของการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร;รูปแบบสระองค์ประกอบขององค์กร กศน.
หน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตทวีวัฒนา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนารูปแบบสาระองค์ประกอบของการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตการวิจัยนี้ใช้ประชากรเป็นตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตในกรุงเทพมหานครตามปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยเชิงระบบด้านปัจจัยนำเข้า (7 สาระคือ ผู้บริหาร ครูกศน. ผู้เรียน สื่อ หลักสูตร งบประมาณและนโยบาย) ปัจจัยกระบวนการ (8 สาระคือ เป้าหมาย เทคโนโลยี โครงสร้าง จิตสังคม กลยุทธ์ จัดองค์การ ภาวะผู้นำ และการควบคุม) ปัจจัยผล (3 สาระคือ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลที่ตามมา)
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/92h1jvbk8sw8s8g.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบสาระองค์ประกอบของการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง