ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดวงใจ วงษ์เศษ
คำสำคัญ สารสนเทศ;การแสวงหาสารสนเทศ;การใช้สารสนเทศ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรม ปัญหาวิธีการและรูปแบบของการแสวงหาการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก พบว่า มีการแสวงหาและการใช้สารสนเทศเพื่อการติดตามความรู้ความสนใจส่วนบุคคลมากที่สุด มีวิธีแสวงหาและใช้สารสนเทศโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือ คอมพิวเตอร์มากที่สุด มีการสืบค้นบทความหรือวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการออนไลน์ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดคือไม่ตรงตามความต้องการแหล่งสารสนเทศไม่เพียงพอเช่น รูปภาพ ซีดี-รอม วัสดุย่อส่วน เป็นต้น และผู้ใช้สารสนเทศขาดทักษะในการเลือกและประเมินสารสนเทศก่อนนำไปใช้ประโยชน์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/4ktdiqcu3l4488.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง