ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จรณ์สัณห์ กัลยณวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ปริญ ลักษิตามาศ
คำสำคัญ มุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง;การวิพากษ์วิจารณ์;การมีส่วนร่วม;ความสมบูรณ์ของเนื้อหา;คุณค่าตราสินค้า
หน่วยงาน สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเพื่อนำไปพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างพนักงานองค์กรธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความเที่ยงตรงความสัมพันธ์ของปัจจัย (ConfirmatoryFactor Analysis (CFA)) ประมวลผลโดยโปรแกรม AMOS โดยปัจจัยที่ทำการศึกษาได้แสดงผล ค่าน้ำหนักปัจจัย ( Factor Loading) มากกว่า 0.50 ประกอบด้วย(1)การมีส่วนร่วม (Involvement) มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง (2) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (Content Integrity) มีความสัมพันธ์ทางตรง ต่อมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง (3) การวิพากษ์(Criticism)ไม่มีความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง และ (4) คุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) มีความสัมพันธ์ทางตรง ต่อมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/1fosnc2bkntws48.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาโมเดลสมการโครงสร้างของมุมมองการจัดวางผลิตภัณฑ์แบบแฝง สำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง