ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ การบริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อิทธิกร วัฒนะ
คำสำคัญ การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ;ธุรกิจแฟรนไชส์;กลยุทธ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ การบริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสำรวจความคาดหวังของผู้ใช้บริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษและความต้องการทางด้านระบบและมาตรฐานการดำเนินการธุรกิจแบบแฟรนไชส์ของผู้ใช้บริการและเจ้าของธุรกิจฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการให้บริการ ปัจจัยความสำเร็จรวมไปถึงปัญหาอุปสรรคและโอกาสในการสร้างศักยภาพและมาตรฐานการให้บริการธุรกิจฝึกอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบแฟรนไชส์ในประเทศไทย พบว่า ความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อธุรกิจฝึกอบรมภาษาอังกฤษ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยสามารถเรียงลำดับค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านจากมากไปหาน้อยใน 3 อันดับแรก คือ ผู้สอนมีทักษะในการสอน ผู้สอนเอาใจใส่ และช่วยพัฒนาการเรียนอย่างใกล้ชิดและการเดินทางไปเรียนสะดวกความคาดหวังและความต้องการในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ พนักงานอธิบายและตอบคำถามเกี่ยวกับการให้บริการได้อย่างชัดเจนเสมอ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีและพนักงานให้บริการดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/4mmkffph98ysogc.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลยุทธ์การพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ การบริการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง