ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แนวทางการสร้างระบบลงทะเบียนผู้กระทำผิดคดีทางเพศในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชราพรรณ นาคพงษ์
เจ้าของผลงานร่วม มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ ระบบลงทะเบียนผู้กระทำผิดคดีทางเพศ;ผู้กระทำผิดคดีทางเพศ;ความปลอดภัยสาธารณะ;คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ;การป้องกันอาชญากรรมทางเพศ
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อการหามาตรการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมทางเพศ โดยศึกษาระบบลงทะเบียนผู้กระทำผิดคดีทางเพศและมาตรการแจ้งเตือนต่อประชาชนที่ใช้ในต่างประเทศ เพื่อสร้างรูปแบบแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยอันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ลดการกระทำความผิดซ้ำ และป้องปรามการกระทำผิดทางเพศที่อาจเกิดขึ้นใหม่ วางแนวนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะและเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


แนวทางการสร้างระบบลงทะเบียนผู้กระทำผิดคดีทางเพศในประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง