ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศในงานวิจัยของคณะมนุยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล
คำสำคัญ กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศในงานวิจัย;คณะมนุษยศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากลยุทธ์การบริหารงานเพื่อความเป็นเลิศในงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่นำเสนอมี4กลยุทธ์ได้แก่กลยุทธ์เพิ่มศักยภาพ (SO Strategy)กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน (ST Strategy) กลยุทธ์พัฒนาและฟื้นฟู(WO Strategy) และกลยุทธ์แก้วิกฤติ(WT Strategy) โดยนำเสนอกลยุทธ์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทุกขนาดและทุกพื้นที่และกลยุทธ์เฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยที่จำแนกตามขนาดและพื้นที่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/1cygnk93l6kkck4.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศในงานวิจัยของคณะมนุยศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง