ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความยั่งยืนในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Sustainable of Urban Green Space Management in Compact City
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปุณยนุช รุธิรโก
คำสำคัญ การจัดการเมือง;พื้นที่สีเขียว;ความยั่งยืน
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้แก่ นักการเมือง ข้าราชการ เอกชน และชุมชน ส่วนการดำเนินการควรดำเนินการทั้ง 3 ระดับได้แก่ ระดับปฏิบัติ ระดับกลยุทธ์ และระดับนโยบาย ซึ่งความสำเร็จในการวางแผนและจัดการพื้นที่สีเขียวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การใช้พื้นที่สีเขียวร่วมกัน การปรับการใช้พื้นที่เมื่อเวลาผ่านไป การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้บริหารเมือง การมีส่วนร่วมของชุมชน ความเกี่ยวข้องกันระหว่างกลุ่มที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ การออกกฎหมายสนับสนุน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างท้องถิ่นและนักวางแผน การบำรุงรักษา นโยบายสาธารณะ และโครงสร้างขององค์กร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/dpurc/assets/uploads/magazine/luk0h8ijh34w80sgo.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ความยั่งยืนในการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Sustainable of Urban Green Space Management in Compact City is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.