ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
คำสำคัญ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา;เด็กด้อยโอกาส
หน่วยงาน ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระราชดำริในการดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดานและห่างไกล โดยเน้นการแก้ไขปัญหาไปพร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และการสร้างลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งทางด้านการเกษตร โภชนาการ สุขภาพ การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YGSYyRLi2NE
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง