ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการ ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์
คำสำคัญ จังหวัดมุกดาหาร;เขตเศรษฐกิจพิเศษ;ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม แนวทางการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร มาตรการ/แผนงาน กรอบแนวทางในการพัฒนาเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และการส่งเสริมให้ชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดมุกดาหารเป็นต้นแบบในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการปรับตัวเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


โครงการ ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง