ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อรา Cryptococcus neoformans แบบรวดเร็ว โดยใช้โมโนโคลนอล แอนติบอดี ชนิด 18B7
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. สิริดา ยังฉิม
คำสำคัญ cryptococcosis;lateral flow immunoassay (LFIA);monoclonal antibody 18B7
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ชุดตรวจวินิจฉัยชนิดรวดเร็ว LFIA-18B7 ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการตรวจโรค cryptococcosis โดยต้องมีการพัฒนาในขั้นตอนต่อไปเพื่อเข้าสู่การดำเนินการในเชิงพาณิชย์
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง