ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง จากเด็กด้อยโอกาส สู่อนาคตช่างเชื่อม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สรพงศ์ ท้องฟ้าธำรง
คำสำคัญ เด็กด้อยโอกาส;อนาคตช่างเชื่อม
หน่วยงาน สถาบันไทย-เยอรมัน
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย CSR Project: โครงการผลิตช่างเทคนิคแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ของสถาบันฯซึ่งจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น ผู้พิการทางร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ระดับหนึ่ง และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม หรือผู้ที่ยากจนขาดโอกาสในการศึกษาต่อให้มีโอกาสในการฝึกอบรมวิชาชีพและเป็นที่ยอมรับของภาคอุตสาหกรรมในการรับเข้าทำงานเป็นช่างเทคนิคต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจและให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งการรับผู้เข้าฝึกอบรมไปฝึกประสบการณ์จริงในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมผู้เข้าฝึกอบรมให้มีความรู้ทักษะ พร้อมที่จะประกอบอาชีพต่อไป โดยสถาบันฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2549 โดยการฝึกอบรมจะเปิดอบรมปีละ 1 รุ่น จนถึงปัจจุบันที่สถาบันฯดำเนินโครงการดังกล่าวมาแล้วรวม 9 รุ่นและปัจจุบันกำลังรับสมัครรุ่นที่ 10 ในปี พ.ศ.2558
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=pPmq2jwfXbA
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


จากเด็กด้อยโอกาส สู่อนาคตช่างเชื่อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง