ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เสริมศิริ นิลคำ
คำสำคัญ คุณค่าข่าว;การสื่อข่าว;วิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาองค์ประกอบของหลักคุณค่าข่าวในภาวะวิกฤติทางสุขอนามัยและอันดับความสมควรเป็นข่าวขององค์ประกอบดังกล่าว กรณีศึกษาวิกฤตการณ์ไข้หวัดนกคือ ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของข้อมูลที่มีคุณค่าควรเป็นข่าวในวิกฤตการณ์ไข้หวัดนก องค์ประกอบของข้อมูลมีคุณค่าควรเป็นข่าว มี 9 องค์ประกอบเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) องค์ความรู้เกี่ยวกับโรค (2) ความเสี่ยง (3) การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ (4) ปรากฎการณ์รายวัน (5) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (6) การเยียวยา (7) ผลกระทบ (8) ภูมิหลังของโรคระบาด และ(9) ความขัดแย้งส่วนองค์ประกอบด้วยคุณลักษณะการนำเสนอที่มีคุณค่าควรเป็นข่าวมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ (1) ความรวดเร็วในการนำเสนอมี 2 องค์ประกอบ (2) ระดับการให้รายละเอียดของข้อมูล มี 2 องค์ประกอบ (3) ระดับการมีหลักฐานอ้างอิง มี 1 องค์ประกอบ (4) ความเหมาะสมเป็นแหล่งข้อมูล มี 4 องค์ประกอบ และ (5) แหล่งที่มาของข้อมูลแต่ละประเภท มี 3 องค์ประกอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jcosci/article/view/7182/6639
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


คุณค่าข่าวในวิกฤตการณ์ทางสุขอนามัย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง