ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอำเภอโพธาราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฏฐศศิ นิลนรศรี
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ รูปแบบ;กลยุทธ์;เป็ดไข่;เกษตรกร;ปัญหา;อุปสรรค;แปรรูป
หน่วยงาน สาขาวิชาหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเลี้ยงเป็ดไข่แบบโรงเรือนในเขตอำเภอโพธาราม เริ่มเลี้ยงจากเป็ดสาว เกษตรนำพันธุ์เป็ดไข่มาเลี้ยงจากต่างจังหวัด จนถึงจำหน่ายเป็นเป็ดปลดระวาง การเลี้ยงเป็ดแบบในโรงเรือนเกษตรใช้ อาหารสำเร็จซึ่งต้องมีการจัดการที่ดีเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิต เนื่องจากเป็นปัจจัยการผลิตที่มี ต้นทุนสูงที่สุด การจำหน่ายผลผลิตเกษตรกรจะขายเป็นไข่สดให้กับพ่อค้าเพื่อไปแปรรูป เกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไข่แบบโรงเรือน ประสบปัญหาด้านการจำหน่ายไข่เป็ด ด้านการตลาดราคาไข่เป็ดตกต่ำ ไข่ล้นตลาดในบางช่วง
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1628/1/57602382.pdf
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ในเขตอำเภอโพธาราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง