ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วราวุฒิ ตระกูลวีรศักดิ์
เจ้าของผลงานร่วม สุนทร สอนกิจดี
คำสำคัญ เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย จากการที่ได้เข้ารับการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมริวาเซอร์ยา กรุงเทพฯ ผู้จัดทำพบว่า มีเครื่องดื่มม็อกเทลค่อนข้างน้อย ผู้จัดทำได้คิดค้นเมนู “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทล ต้มยำริวา เซอร์ยา ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกให้กับโรงแรมในการผลิต “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อก เทลต้มยำริวา เซอร์ยา” และเพื่อนำวัตถุดิบที่เหลือมาใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์เมนูใหม่และลดต้นทุนการผลิต โดยศึกษาหาข้อมูลและได้ลงมือปฏิบัติ หลังจากนั้นจึงได้จัดทำแบบประเมินให้กับพนักงานแผนกครัวและแขกผู้มาใช้บริการโรงแรม ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจมา 30 ชุด โดยการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ “เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา” พบว่า คุณลักษณะด้านกลิ่นของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.97 คะแนน ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสีของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.93 คะแนน ด้านความสะอาดของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 คะแนน ด้านรสชาติของเครื่องดื่ม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน ด้านความชอบโดยรวม มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.83 คะแนน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-research.siam.edu/kb/riva-surya-herbal-mocktail-with-tom-yum-flavor/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


เครื่องดื่มสมุนไพรม็อกเทลต้มยำริวา เซอร์ยา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง