ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แยมมะเฟืองออร์แกนิก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิญญา อนันต์ลาภมงคล
เจ้าของผลงานร่วม สุนทร สอนกิจดี
คำสำคัญ แยม;มะเฟืองออร์แกนิก
หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์มีสินค้าออร์แกนิกที่ผลิตโดยคนในท้องถิ่นมีผัก และผลไม้ที่ถูกสุขอนามัยและปลอดสารเคมี เช่น มะเฟือง กล้วย และมะพร้าว เป็นต้น การจัดทำโครงงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ ผู้จัดทำได้เห็นความสำคัญของมะเฟือง ซึ่งสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แยมได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จำนวน 30 คน การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกแบบตามความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามและทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามในการให้ตอบเอง วิเคราะห์ขั้นต้น ได้แก่ ความถี่ การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสำรวจพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อแยมมะเฟืองออร์แกนิก คุณลักษณะด้านรสชาติ คุณลักษณะด้านเนื้อสัมผัส ความชอบโดยรวม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนคุณลักษณะด้านสี และคุณลักษณะด้านกลิ่น มีระดับความพึงพอใจมาก ผู้จัดทำเรียนรู้ที่จะฝึกความอดทน มีระเบียบวินัยในการทำงาน ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบสำหรับงานที่มอบหมาย เรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น การสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน และการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำมาทำให้เกิดประโยชน์กับการจัดทำโครงงานครั้งนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://e-research.siam.edu/kb/organic-fruit-star-jam/
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


แยมมะเฟืองออร์แกนิก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง