ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรรายย่อย กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภกร พรหมดวงดี
เจ้าของผลงานร่วม นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์
คำสำคัญ การจัดการ;การเลี้ยงสุกร
หน่วยงาน ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสัมภาษณ์เกษตรกร ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และผู้ค้าสุกร พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่มี 2 แบบ ได้แก่ เลี้ยงสุกรแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกสุกรใช้ในการขุน และเลี้ยงสุกรขุนโดยการซื้อลูกสุกรมาขุน พบว่า เกษตรกรสามารถผลิตลูกสุกรได้โดยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 645.30 บาท ต่อตัว ซึ่งถูกกว่าราคาลูกสุกรในตลาดกว่าเท่าตัว ส่งผลให้ต้นทุนสุกรขุนของฟาร์มที่ผลิตลูกสุกรด้วยตนเอง เท่ากับ 4,575.19 ถูกกว่าเกษตรกรที่ซื้อลูกสุกรมาขุนเท่ากับร้อยละ 30 หรือเฉลี่ยเท่ากับ 5,066.53 บาทต่อตัวที่นํ้าหนัก 100 กิโลกรัม เกษตรกรมีแผนการเลี้ยงสุกรที่ไม่แตกต่างกันทำให้เกษตรกรที่สามารถผลิตลูกสุกรได้เองมีกำไรเฉลี่ยที่ 3,001.16 บาทต่อตัว ส่วนเกษตรกรที่ซื้อลูกสุกรมาขุนมีกำไร 2,336.17 บาทต่อตัวเกษตรกรมีการขายสุกรมีชีวิตให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อสุกรในชุมชนโดยการตกลงราคากัน เกษตรกรก็มีการขายสุกรให้ผู้ชำแหละรายย่อยซึ่งขายปลีกในชุมชนถือเป็นช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงทางการตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P059%20Eco_06.pdf&id=1927&keeptrack=4
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการธุรกิจการเลี้ยงสุกรรายย่อย กรณีศึกษาในพื้นที่ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง