ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร
คำสำคัญ การพัฒนา;นวัตกรรม;อาหารพื้นถิ่น;สินค้าทางการท่องเที่ยว
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาหาร การพัฒนาสูตรอาหารในห้องปฏิบัติการ และกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้รูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับการเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว พบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหารพื้นถิ่นระดับมากที่สุด ดังนี้ ด้านอาหารพื้นถิ่นมีคุณค่าแก่การสืบทอดเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว การประกอบอาหารเป็นปัจจัยดึงดูดในการรับประทานของนักท่องเที่ยว รสชาติของอาหารพื้นถิ่นทำให้เกิดการกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยว การพัฒนาสูตรมาตรฐานอาหาร รสชาติ และการนำเสนอคือ พล่าปลาอกกะแล้ แกงลูกสามสิบ ขนมโค มะละกอหอยเสีย แกงส้มพริกนก ขนมข้าวฟ่าง สามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเพื่อการเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/1047
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง