ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ ภิบาล
คำสำคัญ การถ่ายทอดเทคโนโลยี;หลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน;3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์จำนวนรวม 400 คน ในรูปแบบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงาน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง มิถุนายน 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบทดสอบความรู้ แบบประเมินความพึงใจ และแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินทักษะ มีค่าความเชื่อมั่นของอัลฟาครอนบาคเท่ากับ .85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีหลักสูตรผู้สูงอายุศึกษาสำหรับเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง