ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการบริหารจัดการและทัศนคติเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิติชัย ระมิงค์วงศ์
เจ้าของผลงานร่วม เชษฐ อุทธิยัง , เปรมศักดิ์ อาษากิจ
คำสำคัญ เครื่องปั้นดินเผา;พื้นบ้าน;ยั่งยืน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เครื่องปั้นดินเผา มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษย์มาเป็นเวลานาน แต่จากรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป วิวัฒนาการในยุคอุตสาหกรรม จึงส่งผลต่อการเสื่อมความนิยมในการใช้เครื่องปั้นดินเผาในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นปัจจัยที่ให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน และปัญหาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่เสมอมา
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง