การศึกษากระบวนการแยกสารชีวภาพที่มีราคาถูกสำหรับการสกัดและทำบริสุทธิ์ของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การศึกษากระบวนการแยกสารชีวภาพที่มีราคาถูกสำหรับการสกัดและทำบริสุทธิ์ของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
เจ้าของผลงานร่วม :   ผศ.ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์
คำสำคัญ :   พอลิไฮดรอกซิแอลคาโนเอต, , การแยกสารชีวภาพ, การสกัดและทำบริสุทธิ์ของพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรต, แบคทีเรียที่สะสมพลาสติกชีวภาพ, เทคโนโลยีสะอาด
หน่วยงาน :  วิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คำอธิบาย :  โครงการวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการแยกสารชีวภาพของพอลิเมอร์พลาสติกชีวภาพออกจากน้ำเลี้ยงเซลล์แบคทีเรีย Ralstonia eutropha ที่ใช้ในการสังเคราะห์ polyhydroxybutyrate (PHB) ด้วยสารสร้างตะกอน (coagulant) เพื่อใช้ในการทดแทนการแยกสารด้วยวิธีปั่นเหวี่ยง ทั้งนี้เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากการใช้เครื่อง centrifuge ในกรณีที่ต้องการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยใช้สาร cationic polymer สามารถใช้ในการแยกสารเพื่อผลิตเป็น PHB ได้ด้วยวิธีการเจือจางน้ำเลี้ยงจากกระบวนการเพาะเลี้ยงให้อยู่ในระดับความเข้มข้นที่ต่ำ (OD ประมาณ 30) โดยใช้ปริมาณ cationic polymer 2.67 mg/mL เติมเข้าไปเพื่อให้แบคทีเรียตกตะกอนได้เกือบทั้งหมด ซึ่งสภาวะนี้มีประสิทธิภาพในการแยกสารชีวภาพและใช้ทดแทนการปั่นแยกด้วยวิธีการปั่นเหวี่ยง เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกชีวภาพได้ในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710