ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตพลาสติกชีวภาพที่ยืดหยุ่นสูงของโคพอลิเมอร์แบบสามบล็อคของพอลิแอลแลคไทด์-บล็อค-พอลิเอทธิลีนไกลคอล-บล็อค-พอลิแอลแลคไทด์สำหรับใช้เป็นเกรดฉีดและเกรดเป่าฟิล์ม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ยอดธง ใบมาก
เจ้าของผลงานร่วม เยาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พอลิแลคติกแอซิด;โคพอลิเมอร์;สารช่วยยึดสายโซ่;การขึ้นรูปแบบฉีด;การเป่าขึ้นรูปฟิล์ม
หน่วยงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ในงานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์ PLLA-PEG-PLLA ที่มีการผสมสารช่วยยึดสายโซ่ในขั้นตอนการสังเคราะห์สำหรับใช้เป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพเกรดฉีดและเกรดเป่าฟิล์ม พบว่าการผสมพอลิดีแลคไทด์ที่ช่วยเพื่อความหนืดขณะหลอมของ PLLA-PEG-PLLA ให้เหมาะสำหรับฉีดขึ้นรูปและเป่าฟิล์มนั้นยังเป็นสารก่อผลึกด้วย ซึ่งทำให้ชิ้นงานจากการฉีดและฟิล์มจากการเป่าสามารถใช้งานสัมผัสกับอาหารร้อนได้โดยไม่บิดเบี้ยวเสียรูปร่างขณะใช้งาน
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง