ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกติกแอซิดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ขนกวรรณ มุขตา , ณัฐกานต์ แก้วยานะ , รสสุคนธ์ จะวะนะ , พิษณุ เขื่อนเพชร
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พอลิแลกติกแอซิด;การย่อยสลายทางชีวภาพ;พลังงานทดแทน;ก๊าซชีวภาพ;การหมักแบบไม่ใช้อากาศ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกติกแอซิดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ได้ศึกษาผลของการปรับสภาพเบื้องต้นด้วยความร้อนและการเติมแอมโมเนียมร่วมต่อการย่อยของพอลิแลกติกแอซิด และอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยพลาสติกชีวภาพร่วมกับขยะเศษอาหาร เพื่อให้ได้กระบวนการปรับสภาพที่เหมาะสมจากการหมักย่อยพลาสติกชีวภาพร่วมกับขยะเศษอาหารเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง