ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกติกแอซิด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ขนกวรรณ มุขตา
คำสำคัญ พลาสติกชีวภาพ;พอลิแลกติกแอซิด;การย่อยสลายทางชีวภาพ;จุลินทรีย์กลุ่มย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการพัฒนากลุ่มจุลินทรีย์เพื่อการย่อยสลายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลกติกแอซิด ได้ทำการคัดแยกจุลินทรีย์มีประสิทธิภาพในการย่อยสลาย PLA พร้อมทั้งคัดเลือกเทคนิคที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ให้คงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการเก็บรักษา เพื่อนำจุลินทรีย์เหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพทั้งในสภาวะที่มีหรือไม่มีอากาศ และที่อุณหภูมิปานกลางหรืออุณหภูมิสูง เพื่อให้การจัดการปัญหาขยะจากพลาสติกชีวภาพในประเทศเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง