ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดขึ้นรูปเส้นพลาสติกพอลิแลคไทด์คอมโพสิตสำหรับการพิมพ์สามมิติ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. ใหม่ น้อยพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.กมลวรรณ อูปเงิน
คำสำคัญ เส้นพลาสติกพอลิแลคไทด์คอมโพสิต;เครื่องอัดรีดขึ้นรูปเส้นพลาสติก;การพิมพ์สามมิติ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ แขวงบางมด กรุงเทพฯ 10140
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ทำการออกแบบและสร้างเครื่องอัดรีดขึ้นรูปโดยใช้ระบบอัลตราโซนิกช่วยในการกระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรง และวิจัยการผลิตเส้นพลาสติกพอลิแลคไทด์คอมโพสิตที่เสริมแรงด้วยวัสดุคาร์บอน ด้วยเครื่องอัดรีดขึ้นรูปที่สร้างขึ้น เพื่อศึกษาการกระจายตัวของอนุภาคสารเสริมแรงในเส้นพลาสติกคอมโพสิตที่ใช้สำหรับการพิมพ์สามมิติ โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวิจัยนี้คือ สามารถลดต้นทุนการผลิตเส้นพลาสติกคอมโพสิตที่สามารถใช้งานในเครื่องพิมพ์สามมิติระบบ FDM ได้ไม่น้อยกว่า 10%
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง