ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมจิต ขอนวงค์
เจ้าของผลงานร่วม ภูพาน แก้วอัคฮาด , ปัญญา สุนันตา , นพรัตน์ รัตนวงศ์
คำสำคัญ วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่;การจัดการเชิงเครือข่าย;การพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณืราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาบริบท สภาพปัจจุบันและปัญหาการดำเนินงานวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ องค์ความรู้และการจัดการเชิงเครือข่ายวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิเคราะห์ระบบความสัมพันธ์และผลสำเร็จของการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีต่อวิสาหกิจ และเสนอองค์ความรู้และระบบการจัดการเชิงเครือข่ายที่มีผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของวิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ ผลการวิจัยพบว่า จังหวัดแพร่มีนโยบายส่งเสริม และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้การส่งเสริม และสนับสนุน มีการรวมกลุ่มของวิสาหกิจเกิดจากการดำเนินงานของสมาชิกของครอบครัว มีการขยายกลุ่มในชุมชนกลุ่มทอผ้าทอผู้มีฝีมือในการทอผ้า และรวมตัวกันเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทอผ้า เป็นกระบวนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัวนำไปสู่การถ่ายทอดให้กับคนในครอบครัว นำไปสู่การถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชน และเป็นการตัดสินใจในการ่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และร่วมกันแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mcuir.com/xmlui/handle/123456789/129
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิสาหกิจผ้าทอเมืองแพร่ : องค์ความรู้ และการจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง