ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้า OTOP ในประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP จังหวัดนครนายก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วีระนันท์ คำนึงวุฒิ
เจ้าของผลงานร่วม อัญชนา กลิ่นเทียน
คำสำคัญ สินค้า OTOP;สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์;การตลาดออนไลน์ E-commerce;เว็บไซต์สินค้า OTOP
หน่วยงาน สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาความต้องการและประเมินความพึงพอใจเพื่อพัฒนารูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์สำหรับ OTOP ประเทศไทยโดยใช้ OTOP จังหวัดนครนายก ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ที่เป็นเว็บไซต์แบบอีคอมเมิร์ซที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความถูกต้อง และความชัดเจนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากแหล่งผลิตหรือชุมชนที่แตกต่างกัน การนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครนายก ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความงดงามทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ผู้ประกอบการควรมีความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ และควรนำเสนอถึงคุณภาพของสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการประเมินความพึงพอใจของเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวม เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53
ข้อมูลเพิ่มเติม https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jcosci/article/view/233217/160177
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และการตลาดออนไลน์สำหรับสินค้า OTOP ในประเทศไทย กรณีศึกษาสินค้า OTOP จังหวัดนครนายก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.