ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเฟสบุ๊คเพจอีจันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จิรภัทร เริ่มศรี
เจ้าของผลงานร่วม ภัทร์ศินี แสนสำแดง , เพชรวรรณ วรรัตนธรรม , ปิยพัชร วิมลโสภณกิตติ
คำสำคัญ การใช้ประโยชน์;การเปิดรับ;เฟสบุ๊คแฟนเพจ
หน่วยงาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาลักษณะประชากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารบนเฟสบุ๊คเพจอีจันและการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คแฟนเพจอีจัน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-22 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเฟศบุ๊คแฟนเพจอีจัน 1-5 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยเชื่อมต่อเฟสบุ๊คแฟนเพจ อีจัน1-3 ชั่วโมงต่อครั้งในช่วงเวลา 18.01-22.00 น.ผ่านสมาร์ทโฟนเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยเฉพาะข่าวอาชญากรรม และมีการเข้าไปเพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คแฟนเพจอีจันของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและนำเหตุการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คแฟนเพจ อีจัน แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ0.05 ส่วนด้านอายุ ชั้นปีที่กำลังศึกษา และคณะที่สังกัด มีการใช้ประโยชน์จากเฟสบุ๊คแฟนเพจอีจัน ไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://journal.svit.ac.th/index.php/1/article/view/108/92
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การใช้ประโยชน์จากการเปิดรับข้อมูลข่าวสารบนเฟสบุ๊คเพจอีจันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง