ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรียา สมพืช
คำสำคัญ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน;ซินเนคติกส์;ความคิดสร้างสรรค์
หน่วยงาน หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน และเทคนิคซินเนคติกส์ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์ ในรายวิชาสื่อการประชาสัมพันธ์มีระดับความคิดสร้างสรรค์ในภาพรวมทั้ง 4 ด้านได้แก่ 1.ด้านความละเอียดลออ ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยึดหยุ่น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ระดับความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนรายบุคคล ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ80 2. ด้านความคิดละเอียดละออ คิดเป็นร้อยละ 52.17 3. ด้านความคิดคล่องแคล่ว คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านความคิดริเริ่ม คิดเป็นร้อยละ 95.65 และ 4. ด้านความคิดยืดหยุ่น คิดเป็นร้อยละ 86.96 และ ผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันและเทคนิคซินเนคติกส์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/79595/70439
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคซินเนคติกส์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง