การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารเติมแต่งพอลิเมอร์ชีวภาพต้านเชื้อจุลชีพสำหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารเติมแต่งพอลิเมอร์ชีวภาพต้านเชื้อจุลชีพสำหรับฟิล์มบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้
เจ้าของผลงาน :  ผศ.ดร.ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์
เจ้าของผลงานร่วม :   เพชรรุ้ง เสนานุช
คำสำคัญ :   พอลิแลคติกแอซิด, ยางธรรมชาติ, ไคโตซานดัดแปร, ต้านเชื้อจุลชีพ, ฟิล์ม
หน่วยงาน :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำอธิบาย :  เตรียมฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟชนิดย่อยสลายได้ที่มีประสิทธิภาพในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพในอาหารสด ทั้งเนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ โดยมีซิลเวอร์ไอออน (Ag+) เป็นองค์ประกอบ ลดการหลุดออกของ Ag+ จากบรรจุภัณฑ์โดยการจับด้วยไคโตซานดัดแปร ได้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการ ลด/ชลอ การเจริญเติบโตของเชื้อจุลชีพในอาหารได้กว่า 45-85% เมื่อเทียบกับฟิล์ม PLA โดยพบการหลุดออกของ Ag+ น้อยกว่าค่ามาตรฐานควบคุมของสหภาพยุโรป ทั้งยังสามารถลดการผ่านของคลื่นแสงที่ก่อให้เกิดการเน่าเสียของอาหารและการเสื่อมสภาพของอาหารได้ ส่งผลให้อาหารสามารถคงคุณภาพและอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710