ผลของแคปไซซัมโอลีโอเรซินต่อการต้านแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สมบัติทางกลและทางความร้อนของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลของแคปไซซัมโอลีโอเรซินต่อการต้านแบคทีเรีย สัณฐานวิทยา สมบัติทางกลและทางความร้อนของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด
เจ้าของผลงาน :  รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี
เจ้าของผลงานร่วม :   พีภรณ์ ศรีสุข, ฐิตินันท์ อึ งตระกูล
คำสำคัญ :   แคปไซซิน, แคปไซซัมโอลีโอเรซิน, การต้านแบคทีเรีย, ซิลิกา, พอลิแลคติกแอซิด, ฟิล์มไบโอพอลิเมอร์
หน่วยงาน :  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คำอธิบาย :  โครงการต้นแบบการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้านแบคทีเรีย ที่สามารถสร้างมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ให้กับบรรจุภัณฑ์พลาสติกและพริกซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ศึกษาวิจัยการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกต้านแบคทีเรีย โดยใช้แคปไซซัมโอลีโอเรซินเป็นสารต้านแบคทีเรียที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องฝากแคปไซซัมโอลีโอเรซินไว้ในรูพรุนซิลิกา (SiCO) โดยผสมที่ปริมาณ 0.77, 1.84 และ 3.08 wt% ในพอลิแลคติกแอซิด ปริมาณที่เหมาะสมที่สุดของ SiCO คือ 3.08 wt% สามารถนำไปผลิตเป็นบรรจุภํณฑ์สำหรับอาหารเพื่อใช้ยับยั้งแบคทีเรียได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710