ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมช วิทยารามอินทรา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พรรณี อุ่นละม้าย
เจ้าของผลงานร่วม เดช บุญประจักษ์
คำสำคัญ กิจกรรมเสริมการเรียนรู้;อัตราส่วนตรีโกณมิติ;โปรแกรม Kahoot
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Kahoot กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม Kahoot ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Kahootสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับ 0.01 และผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่4 มีความพึงพอใจต่อการกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม Kahoot ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/106671/133761
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม Kahoot สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราโมช วิทยารามอินทรา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง