ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุภาวดี พรหมมา
คำสำคัญ หลักสูตรฝึกอบรม;รู้เท่าทันโฆษณา;สื่อสมัยใหม่
หน่วยงาน สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่เยาวชน มี 3 เรื่อง คือ เรื่องสิทธิผู้บริโภคและการปฏิบัติตนตามสิทธิผู้บริโภค เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ เรื่องการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ มีองค์ประกอบ 6 ประการคือ 1.)วัตถุประสงค์หลักสูตร 2.) เนื้อหา 3.)จำนวนชั่วโมง 4.) กิจกรรมการเรียนรู้ 5.) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 6.) การวัดและประเมินผล ผลการศึกษาประสิทธิผลหลักสูตรฝึกอบรมการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการอบรม และผลการประเมินความพึงพอใจที่เยาวชนมีต่อหลักสูตรการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหลักสูตรอยู่ในระดับมากที่สุดx ̅=4.51
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/148741/152872
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการรู้เท่าทันโฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ของเยาวชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง