การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ตามรอยคำขวัญจังหวัดพัทลุง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ตามรอยคำขวัญจังหวัดพัทลุง
เจ้าของผลงาน :  วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การท่องเที่ยว, ศักยภาพชุมชน, คำขวัญจังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
คำอธิบาย :  เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน คือคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง 2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง กำหนดรูปแบบ และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง 3) เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในชุมชน และ 4) เพื่อขยายผลการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง การจัดการความรู้ในครั้งนี้โดยทำการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเชียวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง มี 3 รูปแบบ คือ โปรแกรม One Day Trip โปรแกรม 2 วัน 1 คืน และโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ส่วนการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยการจัดตั้งเป็น “ชมรมการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง” โดยให้ชุมชนทั้ง 10 ชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก และทำการขยายผลการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง ใช้ชื่อว่า http:// www.phatthalungslogantour.com/
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   สังคมวิทยา
 
Creative Commons License
การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ตามรอยคำขวัญจังหวัดพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710