ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ตามรอยคำขวัญจังหวัดพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
คำสำคัญ การท่องเที่ยว;ศักยภาพชุมชน;คำขวัญจังหวัดพัทลุง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เมืองหนังโนราห์ อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน คือคำขวัญประจำจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายในการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง 2) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง กำหนดรูปแบบ และกิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง 3) เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในชุมชน และ 4) เพื่อขยายผลการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง การจัดการความรู้ในครั้งนี้โดยทำการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนโดยการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเชียวชาญในหัวข้อนั้น ๆ ในส่วนของการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง มี 3 รูปแบบ คือ โปรแกรม One Day Trip โปรแกรม 2 วัน 1 คืน และโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ส่วนการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมโดยชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยการจัดตั้งเป็น “ชมรมการท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง” โดยให้ชุมชนทั้ง 10 ชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก และทำการขยายผลการจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามรอยคำขวัญ จังหวัดพัทลุง ใช้ชื่อว่า http:// www.phatthalungslogantour.com/
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การจัดการความรู้การพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ตามรอยคำขวัญจังหวัดพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง