อัตลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินของจังหวัดราชบุรี

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  อัตลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินของจังหวัดราชบุรี
เจ้าของผลงาน :  อัจฉรียา โชติกลาง
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   อัตลักษณ์ตราสินค้า, เครื่องเงิน, จังหวัดราชบุรี
หน่วยงาน :  สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
คำอธิบาย :  การศึกษาความคิดเห็นของอัตลักษณ์สินค้าเครื่องเงินในมุมมองของผู้บริโภค และความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินของจังหวัดราชบุรี พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายตราสินค้าว่า หมายถึงเครื่องประดับ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใหญ่ ตำแหน่งตราสินค้า คือ สร้างความเชื่อมั่นว่าสินค้าเป็นของแท้ บุคลิกภาพของตราสินค้าคือ ความจริงใจ และลักษณะกายภาพตราสินค้า คือ ภาพสื่อถึงแหล่งผลิต ผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในด้านการใช้งาน คือ ถุงผ้าแก้วเนื่องจากช่วยในการปกป้องสินค้า สำหรับด้านการตลาด คือ กล่องกระดาษรูปหัวใจเนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/125931/152873
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์
 
Creative Commons License
อัตลักษณ์ตราสินค้าและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์เครื่องเงินของจังหวัดราชบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710