ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตและและศักยภาพการใช้วานิลเลตจากของเสียการเกษตรเพื่อเป็นสารตั้งต้นของการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร. อลิสา วังใน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จิตรตรา เพียภูเขียว , ดร.นวพร วินยเวคิน , รศ.ดร.ณัฏฐา ทองจุล , ดร.สิตานัน ธิติประเสริฐ , ผศ.ดร.ธัญญดา รุ่งโรจน์มงคล , ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน , ดร.ตติยา โชคบุญเปี่ยม
คำสำคัญ กรดวานิลลิก;วิถีชีวเคมีสังเคราะห์;พอลิเอทิลีนวานิลเลต;พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต;การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุล;การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง;สมบัติเชิงเชิงกายภาพ
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ใช้ประโยชน์จากอนุพันธ์ลิกนินจากชีวมวลจากวัสดุเกษตรเพื่อผลิตกรดวานิลลิกซึ่งเป็นสารมูลค่าสูงและเป็นสารตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพด้วยกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ประสิทธิภาพการผลิตที่ได้ในสภาวะระดับฟลาสก์ในปัจจุบันได้ร้อยละ 74-95 ขึ้นกับชนิดของอนุพันธ์ลิกนินสารตั้งต้น การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงกายภาพของพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิเอทิลีนวานิเลตและของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพลาสติกชีวภาพ PEV กับ PET ใช้เทคนิคการจำลองทางคอมพิวเตอร์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง