ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุพิชชา โชติกำจร
คำสำคัญ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต;การพัฒนาประสิทธิภาพ;เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และศึกษาแนวทางการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่ม ปัจจัยด้านโครงสร้างและกระบวนการทำงานของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และปัจจัยด้านสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกลุ่ม แนวทางที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก็คือ คณะกรรมการกลุ่มต้องมีวิสัยทัศน์และไม่มีพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย อีกทั้งต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารงาน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและที่ใช้ในการประกอบอาชีพในราคาถูกเพื่อลดรายจ่ายของสมาชิก ตลอดจนการจัดสวัสดิการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของสมาชิก เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน และเงินช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748/157350
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง