ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบูรณาการรูปแบบการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี , ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร
คำสำคัญ วิสาหกิจชุมชน;ความหลากหลายทางชีวภาพ;การท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ;การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ;การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจชุมชน;เส้นทางท่องเที่ยว
หน่วยงาน วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการมุ่งศึกษาวิสาหกิจชุมชนใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยทำการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่ม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความพร้อมในการจัดการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการวิจัยคาดว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะมีความรู้และเกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกลุ่ม และได้เส้นทางการท่องเที่ยวบนฐานความหลากหลายทางขีวภาพ ส่งผลต่อกลุ่มในด้านของการสร้างรายได้ การพึ่งพาตนเอง รวมถึงสร้างความตระหนักในคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง