ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนากล้วยไม้สกุลหวายต่อยอดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , ประภัสสร รักถาวร , พนิดา วงษ์แหวน , ธนภูมิ มณีบุญ
คำสำคัญ กล้วยไม้สกุลหวาย;การขยายพันธุ์กล้วยไม้;เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช;โปรโตคอมไลท์บอดี้;สารสำคัญ
หน่วยงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ทางคณะวิจัยได้วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในกล้วยไม้สกุลหวายของประเทศไทย พบว่าต้นกล้วยไม้สกุลหวายบางชนิด มีความสามารถในการออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินได้ดีที่สุด และยังสามารถออกฤทธิ์อนุมูลอิสระได้ดและบางชนิดพบว่ามีประสิทธิภาพในการลดระดับน้ำตาลในเลือด การศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลมีผลต่อปริมาณสารสำคัญ และฤทธิ์ทางชีวภาพของกล้วยไม้สกุลหวาย คือการเติม elicitor ในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลหวายและอายุการเก็บเกี่ยวต้นกล้วยไม้ที่นำมาสกัดสารโดยควรเก็บเกี่ยวต้นกล้วยไม้ที่อายุไม่เกิน 5 ปี
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง