ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์จากไม้ประดับพื้นเมืองชนิดใหม่ในเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ณัฏฐ พิชกรรม
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์ , รศ. ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ , ดร.ปราโมทย์ ไตรบุญ , ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ , ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น
คำสำคัญ ไม้ประดับพื้นเมือง;การใช้ประโยชน์;ภูมิทัศน์;การผลิต;การขยายพันธุ์;การค้า
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการใช้ประโยชน์จากไม้ประดับพื้นเมืองขนาดเล็ก จำนวน 12 ชนิด ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ รูปแบบการผลิตที่เหมาะสมสำหรับงานภูมิทัศน์ และราคาขายในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย ได้วิธีขยายพันธุ์พืชที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก ขนาดกระถางที่เหมาะสมกับการใช้งานภูมิทัศน์ ราคาขายเบื้องต้นในตลาดพรรณไม้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรผู้ผลิตต้นกล้าไม้ ผู้ประกอบการค้าพรรณไม้ รวมถึงนักออกแบบภูมิทัศน์ เนื่องจากมีชนิดพรรณไม้ให้เลือกใช้ได้หลากหลาย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง