ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแนวใหม่จากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า พลาเท็นซิส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชยพล ศรีพันนาม
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อำนาจ เพชรรุ่งนภา , ดร.สราวุธ สัตยากวี , ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์
คำสำคัญ Arthrospira platensis;Healthcare product;Skeletal Muscle;ROS
หน่วยงาน ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแนวใหม่จากจากสาหร่ายอาร์โธรสไปร่า พลาเท็นซิส ศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสาหร่ายต่อการฟื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อหลังจากเกิดการเสียหายจากอนุมูลอิสระ เพื่อพัฒนาสารสกัดจากสาหร่ายเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย เพื่อลดการเสียหายของเซลล์กล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย ผลการศึกษาในหลอดทดลองแสดงให้เห็นถึงความสามารถของสารสกัดในการพื้นฟูเซลล์กล้ามเนื้อให้กลับมามีลักษณะที่สมบูรณ์อีกครั้ง ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของสารสกัดในการนำไปใช้ในผู้ออกกำลังการต่อไป
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง