ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาต่อยอดพืชหายากหรือพืชถิ่นเดียวของไทยเพื่อการนำไปใช้เชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. พนิดา คงสวัสดิ์วรกุล
เจ้าของผลงานร่วม ศ.ดร.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล , รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร , ผศ.ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม , ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล , ดร.ศุภจิต สระเพชร , ดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์ , ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ , อัจฉรา เมืองครุธ
คำสำคัญ rare plant;endemic plant;DNA barcode;propagation;ex situ conservation;พืชหายาก;พืชถิ่นเดียว;ดีเอ็นเอบาร์โค้ด;การขยายพันธุ์
หน่วยงาน ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์พืชหายากหรือพืชถิ่นเดียว ได้แก่ แดงดารา หนวดเสือ และ ดอกดินเมืองกาญจน์ ทำให้ได้วิธีการในการเพาะเมล็ดของแดงดาราและหนวดเสือ และได้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลองของหนวดเสือและดอกดินเมืองกาญจน์ เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย รวมทั้งพัฒนาและวิเคราะห์แนวทางในการประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบชนิดและความถูกต้องของพืชหายากหรือพืชถิ่นเดียว ได้แก่ ส้มกุ้งใบเฟิน ฟองหินเหลือง กะพ้อสี่สิบ ขิงราชา และ โมฬีสยาม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและสนับสนุนการทำงานเชิงรุกในการจัดการทรัพยากรพืชของประเทศไทย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง