ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร
คำสำคัญ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม;สื่อและการส่งเสริมการมีส่วนร่วม;การต่อต้านการทุจริต;การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต โดยมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพการ ปัญหาและอุปสรรคในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปถึงการสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผลลัพธ์ที่ได้ คือ องค์ความรู้ด้านกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมกับประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งกระบวนการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์และในชุมชน นอกจากนี้ องค์ความรู้ที่ได้ ยังถูกนำมาใช้ในการสร้างคู่มือสำหรับหน่วยงานและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง