ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อรกช เก็จพิรุฬห์
คำสำคัญ การปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์;การปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี;ต้นทุน;ผลตอบแทน;จังหวัดพิจิตร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์ โดยการขยายมุมมองให้กว้างขึ้นด้วยการเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าวทั้งสองกรณี และการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการปลูกข้าว โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเลือกตัวอย่างเกษตรกร จำนวน 333 รายแบบอาสาสมัคร ผลการศึกษาโดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยสองค่าจากกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นอิสระจากกันด้วยการถ่วงน้ำหนักพบว่า โดยเฉลี่ยการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ให้ผลตอบแทน สูงกว่าเกษตรเคมี ถึง 73.2% ของต้นทุนเฉลี่ย เนื่องจากราคา ผลผลิตข้าว และรายได้เฉลี่ยที่สูงกว่า รวมถึงต้นทุนเฉลี่ยที่ต่ำกว่าเกษตรเคมี ทั้งนี้ ต้นทุนเฉลี่ยของการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ต่ำกว่าเกษตรเคมีเกือบทุกประเภท ยกเว้นค่าเสื่อมราคา และค่าแรงงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=09%20Orakoch.pdf&id=1107&keeptrack=10
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ ของการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมีและเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง