ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิพร โกวิท
เจ้าของผลงานร่วม พรทิพย์ วงศ์ผดุง , ศราวุธ โสมะเกษตริน
คำสำคัญ มาตรการทางกฎหมาย;การกระทำผิดซ้ำ;เด็กและเยาวชน;ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนายร้อยตำรวจ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย คณะวิจัยศึกษาวิจัยกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ การบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงข้อจำกัดต่อกระบวนการสงเคราะห์ ช่วยเหลือฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่ออกจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และศึกษาข้อมูลจากผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อทราบมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน และไม่กระทำผิดซ้ำ เพื่อสามารถวิเคราะห์แนวทางเพื่อการบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของเด็กและเยาวชน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง